Evanjelium

Na otázku: čo mám robiť, aby som bol spasený, evanjelium odpovedá: uver v Pána Ježiša Krista.

Na ďalšiu otázku, čo to znamená uveriť v Pána Ježiša Krista, odpovedá: znamená to vedieť o sebe, že som hriešnik, že Kristus zomrel za hriešnikov, zavrhnúť všetku samospravodlivosť a spoliehanie sa na seba a odovzdať sa úplne Pánu Ježišovi, aby mi dal odpustenie a pokoj; a takisto vymeniť prirodzené nepriateľstvo a vzburu voči Bohu za Ducha radostného poddania sa Kristovej vôli cez obnovenie srdca Svätým Duchom.

Čítať ďalej...

Čo vyznávame

Vyznávame tieto základné pravdy historického a biblického kresťanstva.

1. BOH

Je jeden Boh, ktorý existuje večne v troch odlišných, ale rovnocenných osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Boh je nemenný vo svojej svätosti, spravodlivosti, múdrosti a láske. On je všemohúci Stvoriteľ, Spasiteľ a Sudca, ktorý udržuje a riadi všetky veci, v súlade s Jeho zvrchovanou vôľou pre jeho vlastnú slávu.

2. BIBLIA

Boh sa zjavil v Biblii, ktorá je zostavená zo Starého a Nového zákona. Každé slovo v nej je inšpirované Bohom a napísané skrze ľudských autorov.

Biblia uvádza pôvodné Slovo Božie v plnom rozsahu, je bez chyby a plne spoľahlivé vo faktoch a doktrínach. Biblia sama hovorí s konečnou autoritou a je vždy dostatočná pre všetky záležitosti viery a praxe.

3. ČLOVEK

Všetci muži a ženy sú stvorení na Boží obraz, každý človek má prirodzenú, rovnakú dôstojnosť a hodnotu.

Čítať ďalej...

Kto sme

Slobodná cirkev. Naše rozhodovanie, pôsobenie a konanie nie je obmedzené žiadnou formou vonkajšej cirkevnej hierarchie, alebo inou organizáciou. Ako miestna cirkev (zbor) sme samostatnou jednotkou v duchovnom tele Kristovom s vlastnou správou.

Nezávislá cirkev. Nie sme závislí na štruktúre, organizačne a ani finančne na žiadnom vonkajšom subjekte. Svoje financovanie nezakladáme na štátnych príspevkoch a veríme, že cirkev (zbor) musí byť nezávislý od štátu.

Biblická cirkev. Vo svojom učení nadväzujeme na tradíciu bratského hnutia a reformácie, ktorá vyhlásila dostatočnosť Biblie pre život a učenie cirkvi a jedinečnosť Ježiša Krista v otázke spasenia. V tomto zmysle sa tiež hlásime ku konzervatívnemu evanjelikálnemu prúdu kresťanstva.

Všeobecná cirkev. Nerobíme si nárok na jedinečnosť, alebo výnimočnosť v porozumení Biblie. Vážime si a rešpektujeme každého skutočne znovuzrodeného kresťana, ktorý vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijal takú vzácnu vieru ako my. (2.Pt.1/1)

 

Svoje duchovné poznanie a prax zdieľame v obecenstve s ostatnými bratskými Kresťanskými zbormi na Slovensku.