Pravidelné stretnutia

NEDEĽA
   9:30 - 10:30  Pamiatka Pána Ježiša Krista - spoločné uctievanie (+pozn.)
 11:00 - 12:00  Evanjelizačné zhromaždenie
 11:00 - 12:00  Nedeľná škola pre deti - besiedka pre prvý stupeň základnej školy

(poznámka - každá 4. nedeľa v nepárnom mesiaci je zhromaždenie v Kultúrnom dome v Čadci)

STREDA
 17:30 - 18:30  Biblické zhromaždenie 
PIATOK
 17:00 - 18:00  Modlitebné zhromaždenie 

Spoločné zhromaždenia sa uskutočňujú v Dome Techniky v Žiline na 3. poschodí (číslo dverí 301).

SRDEČNE STE VÍTANÍ!

Najnovšie aktivity

Prihlásenie