Byť v nebi – DAR alebo ZÁSLUHA?

To, čo kresťanstvo odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev, je práve náuka o ospravedlnení. Predstavte si rozhovor novinára s troma predstaviteľmi hlavných svetových náboženstiev: judaizmu, islamu a kresťanstva. Najprv sa reportér opýta ortodoxného žida: „Keby ste za hodinu zomrel, kde myslíte, že by ste sa ocitol a prečo?“ Na to žid odpovie: „Išiel by som do neba, pretože milujem a zachovávam Tóru, Boží zákon. Celý život chodím po cestách spravodlivosti, svedčia o tom moje skutky.“

Ďalej sa novinár obráti na moslima, aby mu položil rovnakú otázku: „Keby ste za hodinu zomrel, kde myslíte, že by ste sa ocitol a prečo? Na to mu moslim odpovie: „Išiel by som do neba. Mám v úcte Korán a zachovávam učenie Alahovho najväčšieho proroka. Zúčastnil som sa svätých púti, verne sa modlím, dávam almužny chudobným. Som spravodlivý muž.“

A nakoniec položí reportér tú istú otázku aj kresťanovi: „Keby ste za hodinu zomrel, kde myslíte, že by ste sa ocitol a prečo? Kresťanova odpoveď znie: „Išiel by som do neba.“ A s pohľadom, v ktorom sa spája radosť i zármutok dodá: „Bol som počatý v hriechu, som hriešny od svojho narodenia. Porušil som každé Božie prikázanie a zaslúžim si najvyšší trest.“

„Tomu nerozumiem,“  preruší ho neveriacky reportér, „akú teda máte nádej? Chápem, v čo dúfa ortodoxný žid i verný moslim. Pôjdu do neba, budú v Božej prítomnosti vďaka svojim zásluhám a skutkom, ale vy hovoríte, že ste sa dobre nechoval. Ako pred Bohom obstojíte? Na čom svoju nádej zakladáte?

„Mám nádej,“ odpovie kresťan s úsmevom, „že budem s Bohom vďaka zásluhám a spravodlivosti Ježiša Krista, môjho Pána.“

To je osobné svedectvo každého kresťana, ktorý kedy chodil po tejto zemi, od doby apoštolov až dodnes. A tiež to jediným kresťanským svedectvom zostane až do skonania vekov. Apoštol Pavol napísal: „A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere; (list Fil. 3/8,9)