Evanjelium

Na otázku: čo mám robiť, aby som bol spasený, evanjelium odpovedá: uver v Pána Ježiša Krista.

Na ďalšiu otázku, čo to znamená uveriť v Pána Ježiša Krista, odpovedá: znamená to vedieť o sebe, že som hriešnik, že Kristus zomrel za hriešnikov, zavrhnúť všetku samospravodlivosť a spoliehanie sa na seba a odovzdať sa úplne Pánu Ježišovi, aby mi dal odpustenie a pokoj; a takisto vymeniť prirodzené nepriateľstvo a vzburu voči Bohu za Ducha radostného poddania sa Kristovej vôli cez obnovenie srdca Svätým Duchom.

A ešte na ďalšiu otázku: ako teda mám prísť k tomuto uvereniu v Krista a pokániu, keď nemám žiadne vrodené schopnosti urobiť tieto veci, odpovedá: pozri na Krista, hovor ku Kristovi, volaj na Krista, práve taký, aký si; vyznaj svoje hriechy, svoju nekajúcnosť, svoju neveru a vrhni seba na Jeho milosrdenstvo, popros Ho, aby ti dal nové srdce, vypôsobil v tebe pravé pokánie a pevnú vieru, požiadaj Ho, aby zobral preč tvoje neveriace srdce, a aby do teba vpísal svoj zákon, aby sa už odteraz nikdy od Neho neodlúčil. Obráť sa k Nemu a dôveruj Mu najlepšie ako len vieš a modli sa o milosť, aby si sa premieňal a veril ešte dôkladnejšie; používaj cestu milosti v očakávaní, hľadajúc, aby sa Kristus k tebe viac priblížil, keď ty hľadáš priblížiť sa k Nemu, pozoruj, modli sa, čítaj a počúvaj Božie Slovo, uctievaj Boha, maj spoločenstvo s Božím ľudom a pokračuj v tomto, kým sám nebudeš vedieť nad všetky pochybnosti, že naozaj si zmenené stvorenie, kajúci veriaci, a to nové srdce po ktorom si túžil bolo vložené do tvojho vnútra. (1)

Pripojte sa ku mne v modlitbe v tejto chvíli, prosím vás. Pripojte sa ku mne, keď vložím tieto slová do vašich úst a budem ich hovoriť za vás: „Pane som vinný, zaslúžim si tvoj hnev. Pane, nemôžem sa zachrániť sám. Pane, chcel by som mať nové srdce a priameho ducha ale čo mám robiť? Pane, nemôžem urobiť nič, príď a konaj vo mne, aby som chcel a robil všetko na tvoju radosť.

Len Ty sám máš moc, ja viem tozachrániť vrak ako som ja;
Ku komu alebo kam mal by som ísť,
ak by som od Teba utiekol?

Ale ja teraz z hĺbky mojej duše volám na tvoje meno. Trasúc sa a predsa veriac, ja celý sa vrhám ku tebe, ó, Pane. Verím krvi a spravodlivosti tvojho drahého Syna….Pane zachráň ma dnes pre Ježiša.“ (2)

(1) Prológ ku knihe Johna Owena Usmrtenie smrti v Kristovej smrti (The Death of Death in the Death of Christ)
(2) (Iain Murray, Zabudnutý Spurgeon (The Forgotten Spurgeon) [Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1973])