Kto sme

Slobodná cirkev. Naše rozhodovanie, pôsobenie a konanie nie je obmedzené žiadnou formou vonkajšej cirkevnej hierarchie, alebo inou organizáciou. Ako miestna cirkev (zbor) sme samostatnou jednotkou v duchovnom tele Kristovom s vlastnou správou.

Nezávislá cirkev. Nie sme závislí na štruktúre, organizačne a ani finančne na žiadnom vonkajšom subjekte. Svoje financovanie nezakladáme na štátnych príspevkoch a veríme, že cirkev (zbor) musí byť nezávislý od štátu.

Biblická cirkev. Vo svojom učení nadväzujeme na tradíciu bratského hnutia a reformácie, ktorá vyhlásila dostatočnosť Biblie pre život a učenie cirkvi a jedinečnosť Ježiša Krista v otázke spasenia. V tomto zmysle sa tiež hlásime ku konzervatívnemu evanjelikálnemu prúdu kresťanstva.

Všeobecná cirkev. Nerobíme si nárok na jedinečnosť, alebo výnimočnosť v porozumení Biblie. Vážime si a rešpektujeme každého skutočne znovuzrodeného kresťana, ktorý vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijal takú vzácnu vieru ako my. (2.Pt.1/1)

Svoje duchovné poznanie a prax zdieľame v obecenstve s ostatnými bratskými Kresťanskými zbormi na Slovensku.