Čo vyznávame

Vyznávame tieto základné pravdy historického a biblického kresťanstva.

1. BOH

Je jeden Boh, ktorý existuje večne v troch odlišných, ale rovnocenných osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Boh je nemenný vo svojej svätosti, spravodlivosti, múdrosti a láske. On je všemohúci Stvoriteľ, Spasiteľ a Sudca, ktorý udržuje a riadi všetky veci, v súlade s Jeho zvrchovanou vôľou pre jeho vlastnú slávu.

2. BIBLIA

Boh sa zjavil v Biblii, ktorá je zostavená zo Starého a Nového zákona. Každé slovo v nej je inšpirované Bohom a napísané skrze ľudských autorov.

Biblia uvádza pôvodné Slovo Božie v plnom rozsahu, je bez chyby a plne spoľahlivé vo faktoch a doktrínach. Biblia sama hovorí s konečnou autoritou a je vždy dostatočná pre všetky záležitosti viery a praxe.

3. ČLOVEK

Všetci muži a ženy sú stvorení na Boží obraz, každý človek má prirodzenú, rovnakú dôstojnosť a hodnotu.

Človek bol stvorený so zámerom počúvať, uctievať a milovať Boha. V dôsledku pádu našich prvých rodičov je každý aspekt ľudskej prirodzenosti poškodený a každý narodený človek je bez duchovného života, oddelený od Boha a pretrvávajúcim hriešnikom. Každý človek je teda pod spravodlivým Božím odsúdením a je potrebné, aby sa znovu narodil, aby mal odpustené hriechy a bol zmierený s Bohom, a aby naplnil obnovený Boží plán s ľudským pokolením.

4. PÁN JEŽIŠ KRISTUS

Pán Ježiš Kristus je plne Boh a plne človek. Bol počatý z Ducha Svätého, narodil sa z panny a žil bezhriešny život v poslušnosti k Otcovi. Učil s autoritou Božou a všetky jeho slová sú pravdivé. Na kríži zomrel na mieste hriešnikov, znášal Boží trest za ich hriech a dokonal vykúpenie prostredníctvom svojej preliatej krvi. Vstal z mŕtvych a v Jeho vzkriesenom tele vystúpil na nebesia, kde je povýšený ako Pán všetkého. Doteraz sa prihovára za svoj ​​ľud v prítomnosti Nebeského Otca.

5. SPASENIE

Spasenie je plne dielom Božej milosti, je to dar a nikto si ho nemôže zarobiť, alebo zaslúžiť. Spasenie bolo vykonané prostredníctvom diela Pána Ježiša Krista a je ponúkané pre všetkých v radostnej správe evanjelia. Boh vo svojej láske povoláva hriešnikov a ponúka im pokánie a vieru. Každý, kto verí v Krista je ospravedlnený od trestu z viery samotnej, je prijatý do Božej rodiny a dostáva večný život v blaženej prítomnosti svojho Boha a Pána.

6. DUCH SVÄTÝ

Duch Svätý bol poslaný z neba oslavovať Krista a uplatňovať svoje dielo spásy. On usvedčuje z hriechu, dodáva duchovný život a dáva skutočné pochopenie Písma. On prebýva vo všetkých veriacich, prináša istotu záchrany, plného prijatia u Boha a vytvára čoraz väčšiu podobnosť Kristovi. Duch Svätý buduje Cirkev a splnomocňuje svojich členov k uctievaniu, službe a poslaniu.

7. CIRKEV

Univerzálna cirkev je duchovné telo, ktorému je Kristus hlavou. Kristovo telo je vyjadrené v miestnych cirkvách, v zboroch veriacich, ktorí sa zaviazali uctievať Boha, hlásať Božie Slovo, vykonávať krst a večeru Pánovu, pastoráciu, disciplínu a evanjelizáciu. Jednota Kristovho tela je vyjadrená v rámci a medzi cirkvami podľa vzájomnej lásky, starostlivosti a povzbudzovania. Pravda, priateľstvo medzi cirkvami existuje iba v prípade, že sú verné evanjeliu.

8. KRST A VEČERA PÁNOVA

Krst a večera Pánova bola daná veriacim Kristom ako viditeľné znamenie evanjelia. Krst je symbolom zjednotenia s Kristom a vstupu do jeho Cirkvi. Nie je akýmkoľvek aktom odovzdania duchovného života. Večera Pánova je pripomienkou Kristovej obete dokonanej raz a navždy. Večera Pánova nedeklaruje žiadnu zmenu v podstate chleba a vína. Všetky jej požehnania sú prijímané vierou.

9. BUDÚCNOSŤ

Pán Ježiš Kristus sa vráti v sláve. Najprv do oblakov pre svoju vykúpenú nevestu – Cirkev, ktrorá bude navždy s Ním. Kresťan s radosťou v srdci očakáva tento Jeho slávny príchod. Veríme, že príde na zem a zavládne ako Kráľ spravodlivosti na tisíc rokov, podľa prorockých zasľúbení. Potom vzkriesi mŕtvych a bude spravodlivo súdiť svet. Bezbožní budú poslaní na večný trest a spravodliví budú vítaní v živote večnej radosti v spoločenstve s Bohom. Boh raz stvorí všetky veci nové a bude navždy oslávený.